§ 1.  Foreningens formål er at samle medlemmerne til møder af oplysende og underholdende art (sang, koncerter, foredrag, samtale, oplæsning og lignende)

§ 2.  Der afholdes ordinært 6 møder årligt i vinterhalvåret. Til disse møder er der adgang for alle.

§ 3.  Foreningen vælger af sin midte en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges for 2 år. Af disse afgår de 4 i lige år og de 3 i ulige år. Såfremt et medlem ønsker det, foregår kandidatopstilling og valg ved skriftlig afstemning. Valget finder sted på generalforsamlingen som afholdes inden udgangen af februar måned.

Der vælges 1 suppleant for 1 år. Opstilling og valg af suppleant foregår mundtligt.

Desuden vælges 2 revisorer, som vælges for 2 år., samt 1 revisorsuppleant, som vælges for 1 år. Den ene revisor afgår i lige år, den anden i ulige år. Foreningens regnskabsår er 1/1 til 31/12.

Opstilling og valg af revisorer og revisorsuppleant foregår mundtlig.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær. sidstnævnte skal i protokollen indføre en kort oversigt over hvad der er forgået ved hvert medlemsmøde samt udfærdige referat af bestyrelsesmøder. Fostbroderskabet tegnes ved formanden, som kan uddelegere retten til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

§  4.  Ethvert medlem kan fremsætte forslag til vedtægtændringer. Forslag skal sendes skriftligt og være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer.

Generalforsamlingen annonceres mindst 1 uge i forvejen.

 

§  5. Som medlem kan optages enhver, som har interesse i Fostbroderskabets aktiviteter. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen.

 

 

Ovenstående er vedtaget på generalforsamlingen. 10 januar 2002 og underskrevet af

Johannes Thomsen, Lone Connie, Peter Murmann, Olav Uth, Ruth Witt Jensen, Kristian Rask Petersen, Erik Klarsø.